Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

további oldalak:

otherpages

Adatvédelmi szabályzat

A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. számára kiemelt fontosságú cél a  szolgáltatásainkat  igénybevevok ( továbbiakban : vásárlók) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a vásárlók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú  Kft. a vásárlók és megrendelok személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi eloírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen Szabályzatban  nyilatkozunk többek között arról is, hogy a személyes adatokat milyen célokra, és hogyan használjuk fel,  hogyan biztosítjuk a személyes adatok megorzését és védelmét.

A Szabályzat megalkotása  során  az  alábbi jogszabályokban  foglaltakat tartottuk  szem elott:

 • A személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • Az egyének védelmérol a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
 • Az elektronikus hírközlésrol szóló 2003. évi C. törvény
 • 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirol, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól
 • Az elektronikus kereskedelemrol szóló 2001. évi CVIII. törvény.

A Szabályzat folyamatosan elérheto az alábbi címen:

http://www.etelhordo.hu

Amennyiben vásárlóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenoen további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a Szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmu, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelos kollégánkkal az alábbi e-mail címen:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekrol a változásokról elozetesen értesítjük vásárlóinkat, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék a portál egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezelésérol és védelmérol szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Személyes adat akkor kezelheto, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekbol – adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezeléssel és a vásárlók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos eloírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetoek (a személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért jelen Nyilatkozat kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelezo erovel.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos – a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. által is érvényre juttatott – legfontosabb alapelvek

 • Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. honlapján meghirdetett hideg- és melegételek megrendeléséhez, megvásárlásához un. chipkártyát is  elfogad, melyen havi levásárolható összeg  áll  rendelkezésére  a chipkártya jogos  használójának. A chipkártya tartalmazza a vásárló nevét, címét, munkakörét, munkahelyét és  a mindenkor rendelkezésre  álló  vásárlási keretét. A vásárlók  személyes adatait a Sebestyén 2001 Kft. csakis a vásárló azonosításához  használja fel a chipkártya használata során.
 • Az elozoek  szerinti  adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának.
 • Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelheto, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
 • Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.
 • A személyes adatok – törvényi eloírás hiányában – kizárólag a vásárló hozzájárulása esetén kezelhetoek.
 • Az adatszolgáltatás – önkéntes, vagy kötelezo – jellegét az adatfelvételt megelozoen ismertetni kell. Kötelezo adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelo jogszabályt.
 • Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni.
 • Az adatkezelés célja mellett egyértelmu tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
 • Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.
 • Az  adatszolgáltatás önkéntes.

Az www.etelhordo.hu honlapunk által kínált szolgáltatás teljesköru igénybevételéhez szükséges  a vásárlók bizonyos személyes adatainak (például nevének, postacímének vagy e-mail címének) megadása, illetve ismerete.

Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetoségét – ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, chipkártya információ és  azonosító.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor elofordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. semmilyen körülmények között nem gyujt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyozodésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett eloéletre vonatkoznak.

Jelen Szabályzat  Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Szabályzat hatálya nem terjed ki.

Amennyiben a honlapunk egyes oldalain regisztrációra kérjük vásárlóinkat, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük “kötelezo” jelleggel megadni. A kötelezo kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelezo jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezok kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelo kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. A kötelezoen kért adatokat azonban olyan általánosított formában kérjük vásárlóinktól, hogy azok semmilyen személyes azonosításra nem lehetnek alkalmasak.

A vásárlóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy  információval . Amennyiben a jövoben különbözo forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelo tájékoztatást követoen, elozetesen adott vásárlói hozzájárulás esetén tesszük meg.

Amennyiben honlapunk egyes szolgáltatásait és oldalait a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. a vele üzleti kapcsolatban álló cégek munkavállalói részére nyújtott  szolgáltatás során személyes adatok gyujtésére kerül sor, akkor az adatok a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. felhasználási, adatkezelési jogkörébe tartoznak.

A vásárlóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.

Amennyiben  szolgáltatásunkkal összefüggésben személyes adatokat (pl. chipkártyaszámot) kell az ügyfeleinknek online módon elküldeniük a szolgáltatás igénybevételéhez, az ilyen üzenetek számára megfelelo védelmet nyújtó csatornát (SSL-alapú csatlakozást) biztosítunk.

Amint a személyes adatok a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. által használt informatikai infrastruktúráján belülre kerültek, az adatok megorzésével és védelmével kapcsolatos teendoket a Szabályozásában lefektetett elvek, eljárások és biztonsági kontrollok írják elo, melyek betartásáért a vállalat minden dolgozója, munkatársa felelos.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betölto személyek férhetnek hozzá – magas szintu hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

Amennyiben vásárlóinknak bármilyen kérdése merülne fel a biztonsági eloírásokkal kapcsolatban, kérjük, küldjön egy e-mail üzenetet a vállalat biztonsági kérdésekkel felelos munkatársának az alábbi címen:

etelhordo (kukac) etelhordo (pont) hu

A személyes adatok változtatása, törlése

Ha bármelyik ügyfelünk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkbol (természetesen  bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük .

Regisztrációs oldalak, megrendelolapok

A honlapunk  szerinti  szolgáltatásainak igénybevételéhez  bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, postacímet, e-mail címet) kérjük el. Olykor kérünk egyéb adatokat is (pl. demográfiai információkat), de arra mindvégig törekszünk, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezheto elonyök mértékével.

Amennyiben fizetos szolgáltatás igénybevételéhez kérünk személyes adatokat megadni, úgy olyan további személyes adatokat is elkérhetünk, mint a szállítási cím, chipkártya száma stb. Ezekre az adatokra a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, illetve az értesítési és szállítási kötelezettségek szerzodésszeru teljesítése végett van szükség.

Az anonim vásárlóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a vásárlók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a vásárlót azonosítani, csak a vásárló gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a vásárlótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

A vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával vállaljuk, hogy ügyfeleink számára bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az ügyfelek elozetes kérésére küldünk el, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetoségét. Azok az ügyfelek, akik az oldalainkon kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, egy e-mail üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. A hírlevélrol való leiratkozás módját minden hírlevél láblécében közöljük.

 

Regisztrációhoz, elofizetéshez kötött szolgáltatásaink területén az új ügyfeleinknek egy elso üdvözlo üzenetet küldünk, melyben olykor a szolgáltatáshoz fontos információkat is közlünk (például felhasználói név és jelszó megerosítése). Ügyfeleink számára – hozzájárulásuktól függoen – bizonyos idoközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk új szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról stb. Amennyiben ügyfeleink nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékukat nem jelezték, lemondhatják azokat ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatást igénybevételét kezdeményezték.

Értesítés szolgáltatások tartalmának változásáról

Amennyiben valamely szolgáltatáshoz kapcsolódóan a szolgáltatás tartalmát, minoségét, igénybevételi lehetoségeit érinto változásokról kell információt továbbítanunk ügyfeleink számra, akkor a vásárlói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve e-mail értesítést küldünk. Az ilyen szolgáltatás-értesítéseket minden ügyfelünk számára elküldjük, az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, mert az a szolgáltatással kapcsolatos, vásárlói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal  vállaljuk, hogy az ilyen kommunikációs lehetoségeket csak a szükséges mértékben vesszük igénybe, és az ilyen lehetoségeket marketing célokra nem használjuk fel.

A honlapunk szerinti bizonyos szolgáltatásaihoz  kapcsolódóan adott idoközönként tájékoztató anyagokat küldünk ki ügyfeleinknek, melyekben a szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokról adunk hírt Azok az ügyfelek, akik nem kívánnak ilyen leveleket kapni, egy ezt a szándékot tudató e-mail elküldésével a jövoben bármikor lemondhatják ezt a tájékoztató szolgáltatást.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával Ön beleegyezését adja, hogy a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft.  adatait a nyilatkozatban ismertetett módon feldolgozza.

Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft.

© Ételhordó.hu